Bucureștenii așteptau să vadă că termoficarea are o soluție care nu va mai da frisoane în iernile viitoare. Să vadă că cineva e cu adevărat pregătit pentru asemenea situații, că cineva se gândește serios, nu la salvarea imaginii proprii, ci înțelege interesele și îngrijorările bucureștenilor și pune pe primul plan preocuparea de a le oferi siguranță și încredere în capacitățile administrației municipale, că știe să acționeze sigur și hotărât, în legalitate și consens, ca Bucureștiul să poată depăși asemenea stări, cu pierderi minime și continuitate în activitate, pentru binele și confortul tuturor cetățenilor.

PNL vrea sa ajute bucureștenii prin contribuția la găsirea căii corecte, care să conducă la găsirea soluțiilor de rezolvare definitivă a problemelor de sistem, nu să-i sperie, nu să-i mintă și nici să-i amăgească, spunând că suntem pe drumul cel bun, când știm că el se înfunda. Spunem lucrul acesta de multă vreme și ieri am venit cu o viziune și un proiect alternativ, care în urma dezbaterilor a rămas în mare așa cum l-am propus. Se înființează Termoenergetica, care preia serviciul public de producție, transport, distribuție și furnizare de energie termică, la data intrării Radet în faliment. Se desființează compania municipala prin divizare. Partea care corespunde serviciului public, cu active, pasive contracte, licențe și autorizații fuzionează cu Termoenergetica. Partea care rămâne în urma divizării formează o societate nouă de mentenanță și servicii pentru rețeaua publică de termoficare. Se preiau activitățile de serviciu public, împreună cu activele aparținând domeniului public și se predau pe baza de contract de delegare Termoenergetica. Activele proprietate privată aparținând Radet, împreună cu pasivele(datorii) rămân pe loc și se vor stinge în procedura de faliment. Radet se lichidează și radiază. Termoenergetica și Societatea de servicii vor aplica procedurile de selecție a membrilor consiliilor de administrație și directorilor, în conformitate cu legea privind guvernanta corporativă, sub supravegherea câte unui consilier reprezentând fiecare grup politic din CGMB. Termoenergetica și Societatea de servicii vor prezenta în 3 luni planuri de afaceri care vor fi avizate de CGMB. Anual cele două societăți vor prezenta în CGMB câte un raport de activitate împreună cu bilanțul și ajustări ale planurilor operaționale și investiționale pentru următorii 3 ani, care vor însoți bugetul de venituri și cheltuieli.

Redau exact conținutul documentarului cu care am mers ieri la întâlnirea de la Primărie.

Doi ani municipalitatea a refuzat sistematic dialogul, motivând că știe ce are de făcut și că deține singura soluție pentru sistem. Acum ne dați senzația că înlocuiți paradigma „avem singura soluție„ cu  „nu mai e timp, ca voi, să veniți cu altă soluție”.

Dincolo de faptul că nu putem admite să validam o hotărâre anulată definitiv și irevocabil de o instanță, aceasta validare nici măcar nu servește scopului final, declarat ca intenție.

Pe fond:

1.Hotărârea 67/2017 privind înființarea CM Energetica București prevede ca obiect principal de activitate doar producerea, furnizarea energiei electrice și termice, servicii energetice și mentenanță.

Art.1 Se aprobă, de principiu, înființarea unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect principal de activitate – producerea, furnizarea energiei electrice și termice, servicii energetice și de mentenanță.

Remarcați ca hotărârea nu cuprinde tocmai ceea ce este esențial și atribuit exclusiv, prin Legea energiei termice 325/2006, în responsabilitatea transportul și distribuția energiei termice.

Ne cereți sa validam o hotărâre care nu servește scopului declarat, delegarea serviciilor de operare SACET către un operator deținut exclusiv (controlat) de UAT București, și care, conform Legii 51/ 2006 a serviciilor publice, trebuie să aibă  exclusiv în obiectul de activitate producția, transportul, furnizarea și distribuția energiei termice, Ori, prin HCGMB 67/2017, CM Energetica București nu a primit limitativ atribuții doar în producția, transportului și distribuția energiei termice.

2.Ne cereți să validăm ca ADI Termoenergetica București –Ilfov să atribuie contractul prin delegarea directă către CM Energetica București, dar iarăși Legea 51/ 2006 a serviciilor publice, spune că în acest caz operatorul trebuie deținut(controlat) exclusiv de ADI nu de UAT. Ori, HCGMB spune înființarea unei societăți, nu participarea la o societate împreună cu coacționarii care formează ADI.

Pentru a ne pronunța vă cerem:

Studiu de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor.

Un studiu juridic și economic care să clarifice aspectele de legalitate a delegării directe a serviciului public și aspectele de funcționalitate economică eficientă: reducerea subvenției, reducerea costului Gcal furnizate, capacitatea de a atrage finanțări, capacitatea de investiții, garantarea calității acceptabile a serviciilor furnizate consumatorului final.

Modificarea actelor constitutive pentru garantarea managementului performant și depolitizării funcțiilor de conducere, a transparenței operațiunilor și gestiunii.

Propunere privind elemente strategice de asigurare a continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat:

1.Înființarea unei societăți noi TERMOENERGETICA, aprobată cu 2/3 din votul CGMB; capital social deținut de UAT; obiect de activitate strict, conform prevederilor legii serviciilor publice; scopul este preluarea, prestarea și furnizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

2. Pentru noua societate se vor aproba de către CGMB prevederi care să prezerve principalele atribuții pentru acționar, controlul deciziilor strategice, transparența funcțională și a gestiunii, management performant și depolitizat.

3.  Se ia hotărârea în CGMB  de începere a lichidării CM Energetica prin divizare și fuziunea parții care corespunde serviciului public cu TERMOENERGETICA. Proiectul de divizare se face la situația bilanțieră de la 31.12.2018, fără un raport de evaluare nou. Partea care urmează să fuzioneze cu TERMOENERGETICA primește activele și pasivele corespunzătoare, avizele și licențele, contractele și personalul aferente prestării serviciului public și le aportează la TERMOENERGETICA. Ceea ce rămâne, formează o nouă societate de prestări servicii energetice.

4.  La terminarea sezonului de încălzire, sau la pronunțarea falimentului RADET, prin hotărâre CGMB, se dispune încetarea delegării directe a serviciului public către RADET și încredințarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat către TERMOENERGETICA, pe baza de contract de delegare. Se aprobă inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale aferente serviciului public, care vor fi predate de RADET și preluate de TERMOENERGETICA, pe baza procesului-verbal de predare-preluare a bunurilor între parți RADET- TERMOENERGETICA -UAT.

5.  Se aprobă de CGMB preluarea de către TERMOENERGETICA a contractelor, licențelor și avizelor RADET, aferente serviciului public. Bunurile proprietate privată ale RADET rămân în patrimoniul acesteia, la fel datoriile și creanțele.

7.  TERMOENERGETICA urmează să prezinte în 3 săptămâni de la înființare modelul comercial al prestării serviciului public la parametri de calitate și planul de afaceri în diverse ipoteze practice de lucru, astfel încât bilanțul pe primii 3 ani să fie pozitiv, în funcție de care se ia și decizia de preluare individuală a personalului RADET aferent serviciului.

 Scopul Societății

(1)        Scopul Societății este prestarea și furnizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul București – producere, transport, distribuție și furnizare („Serviciul Public”).  

(2)        Societatea este operatorul Serviciului Public, din categoria operatorilor prevăzută la art.30 (3) litera a) și art.31 (5) din legea nr.51/2006 (operatori cu statut de societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu capital integral al unităților administrativ-teritoriale), căreia Municipiul București i-a atribuit în mod direct, prin HCGMB,  Contractul de Delegare a gestiunii Serviciului Public.

(3)        Societatea, în calitate de Delegat, va desfășura exclusiv activitățile din sfera furnizării/prestării Serviciului Public destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competență a Municipiului București.

Domeniul și obiectul de activitate

(4)        Domeniul principal de activitate al Societății este grupa CAEN 353 – Furnizarea de abur și aer condiționat.

(5)        Obiectul principal de activitate al Societății este cod CAEN 3530 – Furnizarea de abur și aer condiționat.

Obiectele secundare de activitate ale Societății sunt: orice activități industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare care au legătura directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate, respectiv cu prestarea și furnizarea Serviciului Public, sau care pot facilita realizarea acestuia.

Capitalul social

(1)        Capitalul social inițial este în întregime subscris de Municipiul București/ UAT Ilfov și este vărsat integral la data constituirii Societății.

(2)        Capitalul social inițial nu include bunuri de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituție, republicată.

ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR

Reprezentarea acționarilor

(1)        In perioada în care Municipiul București este acționar al Societății, interesele acestuia în Adunarea Generală a Acționarilor vor fi reprezentate de reprezentanții numiți prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

(2)        Reprezentanții desemnați în Adunarea Generală a Acționarilor nu vor putea exercita, fără mandat special din partea Consiliului General al Municipiului București, atribuțiile acesteia (stabilite în sarcina adunării ordinare sau extraordinare, potrivit legii și Actului Constitutiv), referitoare la:

a)   schimbarea formei juridice a societății;

b) aprobare si modificare act constitutiv;

c) numirea și revocarea administratorilor și durata mandatului, cu excepția administratorilor provizorii;

h) aprobarea propunerilor privind strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare și restructurare economico-financiară a Societății;

i) examinarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe exercițiul financiar următor, elaborate de către Consiliul de Administrație;

Pentru toate celelalte hotărâri stabilite în sarcina adunării generale ordinare sau extraordinare, potrivit legii și Actului Constitutiv, reprezentații desemnați vor avea nevoie de un mandat special din partea Primarului General al Municipiului București.

Organizarea Consiliului de Administrație

(1)        Administrarea Societății se realizează de către un Consiliu de Administrație în conformitate cu prevederile legale care reglementează sistemul unitar de administrare. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 7(șapte) administratori numiți de Adunarea Generală pe o perioadă de maxim 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

(2)    Prin excepție, mandatul membrilor primului Consiliu de Administrație este de cel mult 1 (unu) an.

(3)     Membrii Consiliului de Administrație sunt selectați în conformitate cu prevederile legislației privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu excepția primilor administratori, de o societate specializată, sub supravegherea cate unui reprezentant al fiecărui grup politic reprezentat în CGMB.

Sursa: http://gabrieldumitrascu.ro/termoenergetica-solutia-reala-la-problema-radet/?fbclid=IwAR3E7lwP-pFQ5afPJ4yp1z7_bHxGR9fikMaezguYKGLGFo2uA3_2nY58AzM